یک نفر میاد که من منتظر دیدنش ام
یک نفر میاد که من تشنه ی بوییدنشم
خالی سفره مونو پر از شقایق میکنه
واسه موجای سیاه
دست ها رو قایق میکنه
مث یک معجزه اسمش توی کتاب اومده
همیشه غایب من
همیشه غایب من

همیشه غایب من
دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X